Ashi Brazilian Jiu Jitsu Top Instructional

Limp Leg Pass vs Standard Ashi to Ninja Roll